Page 8 - Gezondheid bereikbaar voor iedereen!
P. 8

GEZONDHEID BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN                          “Naast vaccin- en medicatie-

                           ontwikkeling is het dus van
                           allergrootst belang om onze

                           weerbaarheid ook op andere

                             manieren te vergroten.”
           at is opgevallen, en in
           meerdere publicaties is
           bevestigd, is het feit dat
     W het overgrote deel van de
     opgenomen Covid-19 patiënten zowel op
     de Intensive Cares als de gewone afdelin-
     gen uitingen hadden van het metabool
     syndroom of overgewicht. Tot wel 90%!
     Kennelijk beïnvloedt onze gezondheid in
     hoge mate onze weerbaarheid.
     De reflex om een tweede golf te kun- We herinneren ons allemaal Trump en  Dat is misschien nog wel belangrijker met
     nen weerstaan is het bouwen van meer  chloroquine. Niet alleen Trump, maar ook  de ontwikkeling van vaccins. Ook hier is
     IC-capaciteit en het opleiden van meer  de wetenschap laat in deze bijzondere  duidelijkheid over de verwachtingen nood-
     zorgpersoneel. Een korte termijn oplossing  omstandigheden zien dat ook zij gevoelig  zakelijk, geef geen valse hoop en wees,
     en geenszins bedoeld om de weerstand  is voor de angst die de wereld voelt en de  meer dan ooit, volkomen transparant over
     van burgers te verbeteren. Het is alsof we  druk vanuit de maatschappij. Er is geen  bijwerkingen. Anders is ‘kudde immuniteit’
     molens bouwen om water weg te pompen  sprake van een eenduidig beleid, elk land  door vrijwillige vaccinatie, ondanks vac-
     zonder dijken te bouwen, om te voorko- vaart zijn eigen koers lijkt het vaak. Het  cins, straks toch nog ver te zoeken.
     men dat het land steeds weer overstroomt.  geeft aan dat we veel niet weten en die
                      onzekerheid is voelbaar in alle maatrege- Arbeid en gezondheid
     Het zou veel verstandiger zijn om deze  len die worden afgekondigd.
     wake-up call te gebruiken om heel hard  Mondkapjes wel of niet, kinderen wel of  Die ‘kudde’ speelt niet alleen een rol bij
     aan een verbetering van onze leefstijl en  niet besmettelijk, zonder klachten wel of  immuniteit maar ook bij onze gezondheid.
     leefomgeving te werken. Zonder overge- niet besmettelijk, de wetenschappelijke  De Covid-19 maatregelen hebben laten
     wicht/metabool syndroom had de wereld  artikelen spreken elkaar nogal eens tegen.  zien hoe groot de waarde van werk in een
     er vandaag heel anders uit gezien. Bouw  Onder die omstandigheden regeert in min- gezonde en sociale omgeving is. Mensen
     dijken in plaats van molens. Want het is  dere mate de bewijsvoering maar veeleer  blijken echt niet zonder de volledige socia-
     niet de vraag of er in de toekomst een  de eminentie. In dat geval is het nog  le context te kunnen leven, waarvan werk
     tweede soortgelijke infectie ons gaat be- belangrijker om volledig transparant te  een belangrijk onderdeel is.
     dreigen, maar wanneer dat zal zijn. Laten  zijn over de keuzes. In de wetenschap zijn
     we ervoor zorgen dat onze gezondheid er  we gewend te beoordelen op zogenaamde  Tegelijkertijd zien we een beweging waarin
     dan veel beter uitziet en onze weerbaar- ‘harde eindpunten’. We beoordelen niet  technologische ontwikkeling in deze
     heid is vergroot.         op de hoogte van cholesterol, maar willen  Covid-19 tijd is ingezet om met minder
                      weten of een verhoogd cholesterol ook bij- personeel hetzelfde werk te doen. Alleen
     Vaccinatie en medicatie      voorbeeld meer hartinfarcten veroorzaakt.  al het gebruik van digitale vormen van ver-
                      Pas dan kennen we een waarde toe aan  gaderen betekent dat er meer tijd overblijft
     De pandemie heeft ons laten zien dat we  een verhoogd cholesterol en niet eerder.  om andere werkzaamheden te doen. Nog
     eigenlijk heel weinig weten van virussen en             los van allerlei andere initiatieven die nu
     de manier waarop zij zich gedragen. Onze  In de zomer van dit jaar zien we een  versneld worden ingevoerd.
     wetenschappelijke kennis laat zich niet  duidelijke toename van infecties, waar-
     makkelijk of niet snel genoeg vertalen in  bij de harde eindpunten (aantal mensen  Covid-19 lockdowns hebben tevens laten
     effectieve medicatie. Hetzelfde geldt ook  overleden of ernstig beloop met opnames  zien hoe afhankelijk wij zijn van andere
     voor de tijd die het vergt om de effectivi- in ziekenhuis) niet veranderen en zeer laag  landen in de levering en fabricage van pro-
     teit van bestaande medicatie goed in te  blijven. Toch zijn op dat moment het aantal  ducten. Deze productie buiten het land van
     schatten. De toegevoegde waarde van  infecties en niet de harde eindpunten  verkoop is vrijwel altijd ingegeven door
     vaccins wordt niet betwist, maar we moe- leidend voor beleid. Ook de wetenschap  winstmaximalisatie. Voor werkgelegen-
     ten ervan uit gaan dat een nieuw vaccin  wijkt soms af van haar uitgangspunten in  heid, milieu en zelfredzaamheid van landen
     de nodige tijd vereist om te ontwikkelen.  deze bijzondere situatie. Juist dan is het  is het echter funest. Weliswaar wordt de
     Naast vaccin- en medicatieontwikkeling is  essentieel om open en transparant te zijn  schatkist goed gevuld door geheven be-
     het dus van allergrootst belang om onze  over de keuzes en de motivatie. Zonder  lastingen op goederen uit andere landen,
     weerbaarheid ook op andere manieren te  die transparantie kan het draagvlak in de  maar daarmee is er geen werkgelegenheid
     vergroten.            bevolking langzaam verdwijnen.  gecreëerd.
     8    voor ondernemende zorg en public affairs
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13