Page 10 - Gezondheid bereikbaar voor iedereen!
P. 10

GEZONDHEID BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN


                         “De vermoeidheid, spierpijn en
        Volksgezondheid
        Toekomst Verkenning 2018
        Een gezond vooruitzicht      zelfs de vaatontstekingen lossen
         Synthese
                        snel op met extra vitamine C, maar
                           eenmaal uitgevallen tanden

                            groeien nooit meer terug.”


      Uit het rapport Volksgezondheid Toe-
      komst Verkenning 2018 (VTV 2018) blijkt
      het volgende:
      • Het verschil in levensverwachting
       tussen mensen met een lage en hoge
       sociaaleconomische status bleef in de
       periode 2004-2014 ongeveer 7 jaar. Voeding heeft de grootste waarde in pre- dwingende maatregelen. Dat heeft ons
      • Het verschil in levensverwachting in  ventieve zin. Neem vitamine C en scheur- nog nooit verder gebracht.
       goede ervaren gezondheid tus- buik. De vermoeidheid, spierpijn en zelfs de
       sen mensen met een lage en hoge  vaatontstekingen lossen snel op met extra  Overheid
       sociaaleconomische status bleef in de  vitamine C, maar eenmaal uitgevallen tan-
       periode 2004-2014 ongeveer 18 jaar. den groeien nooit meer terug. Hetzelfde  En zo komen we aan bij de overheid, toe-
      • Het percentage mensen met over- geldt voor diabetes type 2. We komen pas  komstvisie en partijbelangen. Om uiteinde-
       gewicht neemt tot 2040 toe bij alle  in actie met leefstijladviezen als burgers  lijk de weerbaarheid en onze gezondheid
       sociaaleconomische groepen.  patiënt zijn geworden. Terwijl schade aan  voor iedereen te verbeteren, is veel meer
      • Het percentage mensen met ernstig  vaten dan al heeft plaatsgevonden en niet  nodig dan een preventieakkoord. Veel
       overgewicht neemt tot 2040 meer  meer makkelijk is terug te draaien. En dit  meer dan goede bedoelingen en wat losse
       toe onder mensen met een lage soci- terwijl we heel goed weten wat er moet  standpunten in een partijprogramma.
       aaleconomische status.     gebeuren om te voorkomen dat het zover
      • In 2040 heeft 62 procent van de vol- komt.          Er is een heldere visie op het Nederland
       wassen Nederlanders overgewicht.                 van de toekomst noodzakelijk. Met daarbij
                      Wat wij vandaag doen, is vooral secundaire  de soms moeilijke keuzes. Maar vooral ook
                      preventie, nadat de gezonde burger door  met perspectief voor de toekomst, voor
                      een ongezonde leefstijl patiënt is gewor- iedereen. Een land met een rijkdom als
                      den. Met vaak al blijvende restschade.  Nederland kan meer halen uit haar moge-
     Als je deze bevindingen publiceert, dan is  Het is dus verstandiger om voeding ook  lijkheden dan nu het geval is.
     de gekozen titel van de Synthese VTV- nadrukkelijk vanuit een preventieve invals-
     20181 op z’n minst opmerkelijk te noemen:  hoek in te zetten en te voorkomen dat er  Partijprogramma’s zijn te vaak een opsom-
     Een gezond vooruitzicht ……    schade optreedt.         ming van feiten en standpunten vooral
                                       gevoed door partij ideologie. Makkelijk
     Mensen hebben een universeel recht op  Het aanbod van groente en fruit is groot  aan de onderhandeltafel om een goede
     een gezonde leefstijl en een gezonde  en net zo groot is het aanbod van andere  positie in een kabinet te verwerven, maar
     leefomgeving. En die gezonde leefstijl  leefstijl bevorderende producten. Dat is  onvoldoende om de koers van een land
     dient niet alleen beschikbaar te zijn, maar  niet het probleem. Het vervelende is dat  duurzaam te veranderen. Wat mist is een
     ook voor iedereen gelijkelijk betaalbaar en  de prikkels in onze maatschappij niet ge- toekomstvisie op ons land, die niet wordt
     toegankelijk. Verschillen zoals beschreven  lijkgericht zijn met onze leefstijl bevorde- gestuurd door partijbelangen, maar wordt
     in bovenstaand rapport zijn, zeker in een  rende intenties en adviezen. Voedings- en  gevoed vanuit realiteit en maatschappij en
     rijk land als Nederland, onverteerbaar. gezondheidsdeskundigen kunnen veel  de belangen van alle burgers weegt. Met
                      zinvolle adviezen geven, maar als de verlei- een overheid die vanuit die visie voor de
     Voeding als medicijn is niet genoeg ding in de maatschappij gericht is op een  kaders en juiste prikkels zorgt, maar verder
                      goedkope en ongezonde leefstijl is het  op afstand blijft.
     Zoals uit alle rapporten duidelijk is ge- onbegonnen werk.
     worden is het beroerd gesteld met onze               Want dat is nodig om te zorgen dat de
     voeding. Volgens de Voedsel Consumptie  Die tegengesteldheid moet verdwijnen,  kwaliteit en toegankelijkheid van gezond-
     Peilingen van de laatste 20 jaar krijgt hoog- anders is elke interventie zinloos. Pas als de  heid voor iedereen op een hoog niveau
     uit 10% van de burgers dagelijks voldoen- signalen van deskundigen en maatschappij  komt. Maak dat niet langer ondergeschikt
     de groente en fruit binnen. Vis, noten en  gelijkgericht zijn, kunnen we ook daad- aan politieke of financiële belangen.
     andere gezonde voeding is iets, maar niet  werkelijk gaan werken aan echte primaire
     veel beter.            preventie. Daarvoor is het onontbeerlijk  Nivelleer de ongelijkheid die er nu is en
                      dat de overheid ervoor zorgt dat die gelijk  verbeter voor iedereen de leefomstan-
                      gerichtheid blijvend aanwezig is in onze  digheden. Waarbij vooral de kansenonge-
     1 https://www.vtv2018.nl/synthese-vtv-2018-een-ge-
     zond-vooruitzicht         maatschappij. Door verleiding en niet door  lijkheid op toegang tot gezondheid moet
     10   voor ondernemende zorg en public affairs
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15