Page 3 - Gezondheid bereikbaar voor iedereen!
P. 3

VOORWOORD

             Gezondheid bereikbaar                     voor iedereen


            et voor u liggende exemplaar van het VOZ Ma- reikbaar. Dat geldt voor o.a. het onderwijs, sport, huisvesting,
            gazine is gewijd aan de effecten van de Covid-19  maar is het best zichtbaar in toegang tot gezonde voeding.
            pandemie in relatie tot onze gezondheid. Nu  Het vertaalt zich in grote gezondheidsverschillen tussen
       H meer dan ooit actueel. Het Covid-19 virus heeft  socio-economische groepen.
       ons in een onpeilbaar diepe recessie gestort. Niet de beste si-
       tuatie voor een goede gezondheid. En dan mogen we ons ge- Financieel verdient de maatschappij veel geld aan het bevor-
       lukkig prijzen dat we in Nederland wonen met een gezonde  deren van een ongezonde leefstijl, maar de gevolgen daarvan
       economie als basis en een goede gezondheidszorg. Immers,  zijn inmiddels niet meer op te brengen. Noch economisch,
       jarenlang behoort de Nederlandse gezondheidszorg volgens  noch in termen van gezondheid. Dat heeft Covid-19 ons wel
       de Euro Health Consumer Index tot de beste van Europa. Niet  duidelijk gemaakt: het merendeel van de Covid-19 patiënten
       alleen kwalitatief maar ook wat betreft de toegankelijkheid.  in ziekenhuizen en IC’s had overgewicht of tekenen van me-
       Recent onderzoek van verzekeraar VGZ laat zien dat de kos- tabool syndroom als gevolg van een ongezonde leefstijl.
       ten voor die goede curatieve zorg relatief laag zijn.
                                Leefstijl of voeding als medicijn is populair vandaag, maar het
       Die goede gezondheidszorg zien we terug in de manier  is ook juist nodig om te voorkomen dat we het als medicijn
       waarop zorgprofessionals de pandemie in Nederland het  moeten inzetten. Door voeding en leefstijl voor iedereen
       hoofd hebben geboden. Hoogopgeleid personeel, bijzonder  toegankelijk te maken. Maar veel liever, door gezondheid
       bekwaam en betrokken. Hetzelfde hoge niveau zien we in  vanuit het brede perspectief voor iedereen gelijk toegankelijk
       Nederland bij de ontwikkeling van en onderzoek naar medi- te maken en daardoor voor iedereen bereikbaar te maken.
       cijnen en vaccins. Nederland speelt daarin mondiaal echt een
       rol en kent een zeer hoog kennisniveau als het om gezond- Het belang van sociale verbondenheid
       heidszorg gaat. Zowel in de profit als non-profit sector.
                                Covid-19 heeft ons het belang van sociale verbondenheid
        De ultieme test voor de toegankelijkheid van de zorg pijnlijk laten voelen. Mensen kunnen niet goed gedijen zon-
                                der sociale contacten, zonder sociale context. Dat werd extra
       Een crisis van deze omvang is de ultieme test voor de toe- schrijnend duidelijk in de ouderenzorg en in de zorg voor
       gankelijkheid van onze zorg. En ondanks alle problemen is  mensen met een beperking. Maar ook zonder Covid-19 zullen
       die toegankelijkheid goed overeind gebleven. Mede door  er straks velen zijn zonder dat sociale netwerk.
       een goede infrastructuur van onze zorg, een uitstekende
       overlegstructuur en cultuur en met dank aan de Nederlandse  Werk en onderwijs spelen daarin een belangrijke rol. Hoezeer
       koppositie m.b.t. digitale connectiviteit. Natuurlijk zijn er tal- we het soms verfoeien, velen misten de sociale contacten.
       loze verbeteringen mogelijk, maar gezien de overval die de  Werk, zo is duidelijk geworden, is heel veel meer dan een
       pandemie voor velen was, is het resultaat voor wat betreft  loonzakje aan het einde van de maand. Daar kunnen Teams
       de gezondheidszorg echt goed.          of Zoom echt geen vervanging voor bieden. Datzelfde geldt
                                voor de scholen. Zonder die sociale binding en kadering ziet
       Met een gezondheidszorg die bij de top van    het leven er nogal doelloos uit. ‘Zelfs’ voor de scholieren en
       de wereld hoort, moet het met onze        studenten.
       gezondheid dan ook wel goed zijn. Maar
       we moeten gezondheid natuurlijk niet        Keuzes zijn niet zonder meer vrijblijvend
       verwarren met gezondheidszorg, ook
       al hebben ze een relatie (immers des te     De overheid heeft voor de komende 30 jaar als belangrijkste
       langer onze gezondheid optimaal is, des     taak hun beleidskeuze te wegen langs de lat van de gezond-
       te minder we gebruik hoeven te maken       heid van burgers, de toegankelijkheid tot gezondheid en een
       van die gezondheidszorg).            gezonde leefomgeving. Zorg als overheid dat burgers en
                                 bedrijven verleid worden tot het maken van de gezonde
       Die goede gezondheid is voor velen           keuze door de juiste kaders en prikkels, maar zonder
       wel aan forse erosie onderhe-              dwingend te zijn. Vrijheid van keuze blijft essen-
       vig. Velen kunnen niet bij de               tieel, maar keuzes zijn niet zonder meer vrijblij-
       randvoorwaarden die nodig                 vend. Kijk maar waar dat toe heeft geleid.
      FOTOGRAFIE: MARCEL ISRAËL financieel voor velen onbe-    Prikkelend en uitdagend met een focus op onze
       zijn voor een goede gezond-
                                    Daarover gaat deze uitgave van VOZ Magazine.
       heid. Wel beschikbaar maar
                                     gezondheid, lerende van de Covid-19 pande-
                                     mie. Hopelijk zet het u aan tot reflectie op het
                                     handelen van gisteren en vandaag en daarna
            Richard Verheesen,
                                     tot een krachtige poging het morgen beter te
       Gasthoofdredacteur VOZ Magazine
                                     doen.
                                    Gezondheid bereikbaar voor iedereen 2020 | Jaargang 14 3
   1   2   3   4   5   6   7   8