“Wat moet je doen, nog voor de eerste symptomen? Samenwerken en voorkomen!”

Interview Tamara van Ark, staatssecretaris Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

“Wat moet je doen, nog voor de eerste symptomen? Samenwerken en voorkomen!”
28–06–2019

In deze uitgave van VOZ Magazine met als thema ‘Gezond aan het werk blijven loont’ wordt op verschillende plaatsen opgeroepen om de verbinding tussen de arbeidsgerelateerde zorg en de curatieve zorg te versterken. Tamara van Ark, staatssecretaris bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft deze samenwerking en kennisdeling tussen de sectoren ook hoog op de agenda gezet. In dit interview met VOZ Magazine bespreekt ze de verschillende beleidsprogramma’s en -doelstellingen rond dit onderwerp, waarbij het thema samenwerking duidelijk centraal staat. 

Door: Marika Marku

Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg 

Op 3 mei jl. heeft u in een brief1 aan de Tweede Kamer de voortgang besproken t.a.v. een drietal ontwikkelingen m.b.t. tot uw inzet om de capaciteit en de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg in het belang van alle werkenden te vergroten en versterken. U gaf daarbij het volgende aan: 

“Gegeven de groei van de arbeidsmarkt, het groeiend aandeel werkende ouderen, en een toename van het aandeel werkenden met een chronische aandoening, vormt de arbeidsgerelateerde zorg meer dan ooit een belangrijke schakel in het waarborgen van een goed functionerende, duurzaam inzetbare arbeidsmarkt”. 

Kunt u toelichten op welke wijze u de kwaliteit van de arbeidsgerelateerde zorg in Nederland de komende tijd wilt vergroten en versterken? 

Van Ark: “Er staan verschillende punten in het beleidsprogramma Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg. Een ervan is de stimulering van arbocuratieve samenwerking. In opdracht van de ministeries SZW en VWS wordt een roadshow arbocuratieve samenwerking georganiseerd, waarin verschillende bestaande congressen en symposia van medisch specialisten (die zeer relevant zijn voor de populatie zieke werkenden en huisartsen) bezocht worden om aandacht te vragen voor het thema werk. Doel is het agenderen van het belang van de factor arbeid voor de patiënt en het creëren van urgentiebesef bij medisch specialisten”. 

Van Ark gaat verder: “Een tweede voorbeeld is de samenwerking tussen deskundigen in de arbeidsgerelateerde zorg. Op 22 november 2018 vond in Nieuwegein de Netwerkbijeenkomst ‘Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking’ plaats, georganiseerd door het ministerie van SZW. De bijeenkomst was erop gericht om betrokken professionals binnen de arbeidsgerelateerde zorg met elkaar in gesprek te laten gaan over preventie en de uitoefening van hun vak. De verschillende deskundigen zien concrete kansen voor meer samenwerking en preventie”. 

“Een ander belangrijk speerpunt is de Kwaliteitstafel bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde. Doel hiervan is de instroom in de beroepen Verzekeringsarts en Bedrijfsarts te verhogen en dreigende tekorten op te lossen via duurzame kennis- en kwaliteitsontwikkeling.” 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/03/kamerbrief-voortgang-arbeidsgerelateerde-zorg

U moet ingelogd zijn om het gehele artikel te kunnen lezen.

 

Alliantie Nederland Rookvrij!
Oude Gracht Groep
IKA Ned
Stichting Kwalificatie & Curriculum Autoriteit
VERA Health and Education
De Rookvrije Generatie